Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7734 | รายที่ 7735 | รายที่ 7736 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7735 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 12 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธู์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีนำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : หอบหืด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 – 30 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
1 ต.ค. 2564 08.30 น. – 15.30น เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
2 - 3 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 2564 08.30 น. – 15.30น เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
5 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
6 ต.ค. 2564 08.30 น. – 15.30น เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
ึ7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 08.30 น. – 15.30น ไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี ตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื่อยืนยัน รายที่ 8412
9 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
10 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีอาการเริ่มป่วย ไอ เจ็บคอ มีไข้ต่ำๆ
11 ต.ค. 2564 09.00 – 11.00 น. เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิงรักษาตามอาการ มีอาการเริ่มป่วย ไอ เจ็บคอ มีไข้
12 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ป่วย ไอ เจ็บคอ มีไข้ต่ำๆ
13 ต.ค. 2564 09.00 ตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย
13 ต.ค. 2564 11.00 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น