Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7736 | รายที่ 7737 | รายที่ 7739 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7737 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 22 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีนำ้มูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 04.30 - 5.30 น. กินข้าวบ้านเพื่อน มีจำนวน 6 คน 1 รายเป็นผู้ป่วยโควิดที่ออกมาจากเรือนจำโคกคำม่วง
2-5 ตุลาคม 2564 09.30 - 14.30 น. ไปหาเพื่อน จำนวน 3 คน 1 คนเป็นผู้ป่วยโควิดที่ออกมาจากเรือนจำโคกคำม่วงพูดคุยไม่สวมหน้ากากอนามัย
6-10 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. กักตัว (LQ) ที่วัดบ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 06.00 น. เริ่มมีอาการมีนำ้มูก
13 ตุลาคม 2564 14.00 น.-21.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดโดยที่ RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
14 ตุลาคม 2564 13.30 น. เข้ารักษาตัว (Admit)ที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลมารับ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น