Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7739 | รายที่ 7740 | รายที่ 7743 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7740 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 48 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. 2564 10.00 - 11.00 น. ขับรถยนต์ส่วนตัวไปตัดผม ในร้านแห่งหนึ่งใน อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
28-30 ก.ย. 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
1-3 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน ดูแลแม่ที่ป่วยนอนติดเตียงไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
4 ตุลาคม 2564 13.00 - 15.00 น. ไปฌาปณกิจงานศพที่วัดป่าโนนเมือง มีพูดคุย กับเพื่อนไม่สวมหน้ากากนานเกิน 10 นาที
5-7 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้านดูแลแม่ที่ป่วยนอนติดเตียงไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
8-11 ตุลาคม 2564 09.00 - 15.00 น. พักอยู่บ้านดูแลแม่ที่ป่วยนอนติดเตียงไม่ได้เดินทางไปที่ไหน เพราะจ้างช่างมาปูกระเบื้องที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 16.00 - 16.40 น. ตรวจหาเชื้อดควิดดแบบรู้ผลเร็วด้วยตัวเอง ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
13 ตุลาคม 2564 13.00 - 23.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิดยืนยันโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น