Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7749 | รายที่ 7750 | รายที่ 7751 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7750 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7665


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-26 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น.
07.00-20.00 น.
20.00-24.00 น.
- ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยขายของอยู่ที่ร้านขายของชำของตนเอง
- ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแซงอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ
27-28 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น.
07.00-16.00 น.
20.00-24.00 น.
ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยกับเพื่อนบ้านจำนวน 3 คน เดินทางไปปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ไร่ของผู้ป่วย มีการรับประทานอาหารร่วมกันและมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7665 เดินทางไปร่วมด้วย
- ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแซงอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ
29 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น.
07.00 - 20.00 น.
20.00 - 24.00 น.
ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยขายของอยู่ที่ร้านขายของชำของตนเอง
- ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแซงอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ
30 กันยายน 2564 06.00 - 07.00 น.
07.00 - 20.00 น.
15.00 น.
20.00 - 24.00 น..
- ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยขายของอยู่ที่ร้านขายของชำของตนเอง
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ไม่ได้ตรวจเพราะทางหน่วยปิดรับบริการก่อน
- ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแซงอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ
1 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น.
07.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
20.00 - 24.00 น.
- ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมรณรงค์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น(ATK) กับหน่วยรณรงค์ตรวจโควิดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ แล้วกลับมาขายของอยู่ที่ร้านขายของชำของตนเอง
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
- ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแซงอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ
2 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น.
07.00 - 10.00 น.
ผู้ป่วยเดินทางไปที่นาตนเอง ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดใคร
- ผู้ป่วยขายของอยู่ที่ร้านขายของชำของตนเอง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น