Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7750 | รายที่ 7751 | รายที่ 7752 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7751 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7615


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-22 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00-24.00 น. ผู้ป่วยไปซื้ออาหารที่ร้าน(ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน รายที่7615 ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
23 กันยายน 2564 07.00 – 12.00 น. 12.00-16.00 น. ผู้ป่วยไปทำอาหารในงานศพของเพื่อนบ้านที่ หมู่ที่ 10 ต.เชียงเครือ ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยไปร่วมงานฌาปนกิจศพ เพื่อนบ้านที่ฌาปนสถานของหมู่บ้านแล้วกลับที่พัก
24-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
29 กันยายน 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00-12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยพาเพื่อนบ้านไปซื้อปุ๋ยเคมี ผู้ป่วยขับรถนำของเก่าไปขายต่อที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
30 กันยายน 2564 07.00 – 12.00 น. 12.00-24.00 น. ผู้ป่วยเอาของเก่าที่รับซื้อไว้ไปส่งที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วเดินทางกลับบ้าน ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
1 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00-15.00 น. 15.00-15.30 น. 20.00-24.00 น. ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมรณรงค์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น(ATK) กับหน่วยรณรงค์ตรวจโควิดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผลการตรวจ พบเชื้อ แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR กับหน่วยตรวจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และตรวจโควิดเบื้องต้นพบเชื้อ ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ
2 ตุลาคม 2564 06.00 – 07.00 น. 07.00-10.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยไปหาซื้อของใช้ พร้อมบุตรสาวที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น