Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7752 | รายที่ 7753 | รายที่ 7754 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7753 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 -20 ก.ย. 64 08.00 – 11.00 น. 12.00 - 17.00 น. 18.00 - 08.00 น. - พักอยู่บ้าน - ไปเล่นที่วัด - พักอยู่บ้าน
21 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน
22 - 23 ก.ย. 64 08.00 – 11.00 น. 12.00 - 17.00 น. 18.00 - 08.00 น. - พักอยู่บ้าน - ไปเล่นที่วัด - พักอยู่บ้าน
24 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน
25 ก.ย. 64 08.00 – 11.00น. 12.00-17.00น. 18.00-20.00น. - พักอยู่บ้าน - ไปเล่นที่วัด - ไปบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 )ที่คุ้มวัดสว่างคงคา เพื่อไปรับจ้างส่งผู้โดยสารจำนวน ๒ คนกลับจังหวัดขอนแก่น(มีผู้โดยสาร๑ คน บอกว่ามีอาการไข้ โดยนั่งกระบะแคปด้วยกัน) ส่งเสร็จเดินทางกลับบ้าน
26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่บ้าน
27 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่บ้าน เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก
28 ก.ย. 64 08.00 – 18.00 น. 18.00 - 20.00 น. 20.00 - 08.00 น. - พักอยู่บ้าน - ไปพบแพทย์ที่คลินิกนายแพทย์สวรา ข้าง บขส.กาฬสินธุ์ - พักอยู่บ้าน
29 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่บ้าน
30 ก.ย. 64 08.00 – 12.00น. 13.00 – 14.00น. 16.30 น. - พักอยู่บ้าน และได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากบ้านที่ไปรับจ้างส่งผู้โดยสารว่าเป็นโควิด 19 - เข้ารับการตรวจโควิด 19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ธนบุรี - กักตัวที่ศูนย์พักคอยตำบลหลุบ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น