Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7760 | รายที่ 7761 | รายที่ 7762 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7761 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 6 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็นคนในครอบครัว สัมผัสรายที่ 8372


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. กักตัวที่บ้าน หลังจากทราบว่ามีเพื่อนบ้านติดเชื้อ
5 ตุลาคม 2564 12.30 น. - 13.30 น. เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว กับบิดาร เเละมารดา ผล ATK เป็น - กลับมากักตัวที่บ้านต่อ
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน ผู้ร่วมกักที่บ้าน เป็นคุณตา เริ่มมีอาการไข้ร่วมด้วยกับไอมีเสมหะ ตรวจ ATK ได้ผล + ต่อมาเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8372
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทังวัน กักตัวที่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 12.30 -13.00 น. เข้าตรวจคัดกรองรอบที่ 2 ที่ รพ.กมลาไสย เเละกลับมากักตัวที่บ้านต่อ
12 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผลตรวจออก RT-PCR ผล Detected พบการติดเชื้อ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อ ที่ รพ.กมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลมารับ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น