Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7764 | รายที่ 7765 | รายที่ 7766 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7765 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 37 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นคนในครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8372)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. กักตัวที่บ้าน หลังจากทราบว่ามีเพื่อนบ้านติดเชื้อ เเละมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8009
5 ตุลาคม 2564 12.30 น. - 13.30 น. เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว ผล ATK เป็นลบ กลับมากักตัวที่บ้านต่อ
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทังวัน กักตัวที่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
13 ตุลาคม 2564 12.30 น.-13.30 น. เข้ารับการตรวจวรอบสอง ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย เดินทางเข้าตรวจพร้อมกับภรรยา โดยรถยนต์ส่วนตัว
13 ตุลาคม 2564 18.30 น. ผลตรวจออก RT-PCR ผล Detected พบการติดเชื้อ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อ ที่
รพ.กมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลมารับ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น