Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7765 | รายที่ 7766 | รายที่ 7767 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7766 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็นคนในครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 8372


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. กักตัวที่บ้าน หลังจากทราบว่ามีเพื่อนบ้านติดเชื้อ เเละมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8009
6 ตุลาคม 2564 12.30 น. - 13.30 เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว ผล ATK เป็น - กลับมากักตัวที่บ้านต่อ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว ผล ATK เป็น + รถโรงพยาบาลกมลาไสย มารับเข้ารักษา ส่งตรวจ RT-PCR ผล Detected พบว่ามีการติดเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น