Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7766 | รายที่ 7767 | รายที่ 7769 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7767 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 74 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ไม่มี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-11 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอด (สูงอายุติดบ้าน) วันที่ 9 ต.ค.2564 ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8400 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
12 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี ATK ที่รพ.ห้วยเม็ก (กลับมากักตัวที่บ้าน) 14.00น.รพ.แจ้งผลตรวจ เป็นบวก
13 ต.ค.2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 (กลับมากักตัวที่บ้าน)
14 ตุลาคม 2564 09.00น. รพ.ห้วยเม็กรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น