Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7767 | รายที่ 7769 | รายที่ 7770 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7769 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 35 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 00.00 น. ปฏิบัติงานเวรดึก ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
1 ตุลาคม 2564 09.00 น. กลับมาพักผ่อน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
2 ตุลาคม 2564 09.00 น. กลับมาพักผ่อน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
3-4 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน หยุดงาน พักผ่อน อาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
5 ตุลาคม 2564 00.00 น. ปฏิบัติงานเวรดึก ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. กลับมาพักผ่อน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
6 ตุลาคม 2564 07.00 น. ปฏิบัติงานเวรเช้า ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 17.00 น. กลับมาพักผ่อน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
7 ตุลาคม 2564 07.00 น. ปฏิบัติงานเวรเช้า ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน หยุดงาน พักผ่อน อาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
9-12 ตุลาคม 2564 00.00 น. ปฏิบัติงานเวรดึก ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
9-12 ตุลาคม 2564 09.00 น. กลับมาพักผ่อน และอาศัยอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลกมลาไสย ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5 คน
13 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจาก ปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
13 ตุลาคม 2564 18.00 น. ทราบผล พบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ตึกแรกรับโควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น