Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7777 | รายที่ 7778 | รายที่ 7779 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7778 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7778 (มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก ATK ที่ รพ.สต.บ้านขมิ้น (ผลไม่พบเชื้อ)
8-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สมเด็จ (ผลบวก)
13.00 - 15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARs-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น