Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7778 | รายที่ 7779 | รายที่ 7780 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7779 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8343


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - เล่นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน กับมารดา(ผู้ป่วยรายที่ 8343)
4 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (ผลไม่พบเชื้อโควิด19)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 09.00-11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR ผู้ป่วยมีอาการ ไอ และ เจ็บคอ(รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น