Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7780 | รายที่ 7781 | รายที่ 7782 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7781 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7760 (มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
16.00 น. - ไปรับน้องที่บ้านยาย ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ไปซื้อปลาท่องโก๋ ที่ตลาดสดสมเด็จ อ.สมเด็จ กลับบ้าน
16.00 น. - ไปรับน้องที่บ้านยาย ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ
10-11 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
16.00 น. - ไปรับน้องที่บ้านยาย ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ แวะซื้อของที่ตลาดสดสมเด็จ อ.สมเด็จ
12 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13.00 - 13.30 น. - ไปหาเพื่อนที่บ้าน คุยกันใส่ mask ตลอดเวลา
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการ ไอ
14 ตุลาคม 2564 14.00 - 15.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น