Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7798 | รายที่ 7799 | รายที่ 7800 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7799 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน (สัมผัสคนในครอบครัวผู้ป่วยรายที่ 7940,7798,8153)
4 ต.ค.64 14.40 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี ตรวจด้วยวิธี ATK ผลเป็น ลบ
5-7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจไม่พบเชื้อ
8-13 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
13 ต.ค. 64 13.00น. - เริ่มมีอาการไอ
14 ต.ค. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
15 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลตรวจ Covid19 ว่าผลเป็นบวก (Detected)
15 ต.ค. 64 14.30 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น