Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7800 | รายที่ 7801 | รายที่ 7809 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7801 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลวและหายใจลำบาก
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน และพูดคุยกับเพื่อนบ้าน (บ้านที่พบผู้ป้วยยืนยันติดเชื้อ)
5 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผลไม่พบเชื้อ
6-10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
11 ต.ค. 64 17.00 น. - เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลวและหายใจลำบาก ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 รายที่8010
12-13 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
14 ต.ค. 64 14.30 น. - เดินทางไปตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับลูกชายโดยนั่งหน้าไปด้วยกันส่วมแมสและเปิดกระจก ตรวจโดยวิธีRT-PCR และเดินทางกลับบ้าน
15 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลตรวจพบยืนยันติดเชื้อ
15 ต.ค. 64 14.30 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น