Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7814 | รายที่ 7815 | รายที่ 7816 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7815 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 40 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงาน อบต.นาจำปา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ มีเสมหะ และมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8424 และ 8501 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.10 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับ-ส่งเอกสารที่ช่องรับ-ส่งเอกสารที่ว่าการอำเภอดอนจาน
1 ตุลาคม 2564 08.10 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่ อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
4 - 8 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.10 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับ-ส่งเอกสารที่ช่องรับ-ส่งเอกสารที่ว่าการอำเภอดอนจาน
4 - 8 ตุลาคม 2564 08.10 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน
9 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
9 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้เดินทางไปไร่นา
10 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
10 ตุลาคม 2564 10.00 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปไร่นา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับญาติ รวม 8 คน แล้วกลับบ้าน
11 - 12 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.10 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับ-ส่งเอกสารที่ช่องรับ-ส่งเอกสารที่ว่าการอำเภอดอนจาน
11 - 12 ตุลาคม 2564 08.10 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา เลิกงานแล้วกลับบ้าน และทราบข่าวเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
14 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 ตุลาคม 2564 08.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น