Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7820 | รายที่ 7821 | รายที่ 7822 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7821 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 5 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8500 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปส่งแม่ทำงานที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
1 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปรับแม่ที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
4 - 7 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปส่งแม่ทำงานที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
4 - 7 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปรับแม่ที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปส่งแม่ทำงานที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 14.30 – 14.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปรับแม่ที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน เนื่องจากแม่ไม่สบาย
9 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปส่งแม่ทำงานที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
11 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปรับแม่ที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปส่งแม่ทำงานที่ อบต.นาจำปา โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปรับแม่ที่ รพ.ดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวและแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
14 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น