Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7821 | รายที่ 7822 | รายที่ 7823 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7822 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 40 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8500 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
1 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
2 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
4 - 7 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
4 - 7 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 14.30 – 14.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับภรรยาพร้อมกับลูกสาวโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา เนื่องจากภรรยาไม่สบาย
9 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน
11 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
11 ตุลาคม 2564 14.30 – 14.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 – 08.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
12 ตุลาคม 2564 16.30 – 16.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับภรรยาพร้อมกับลูกสาวไปทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่ อบต.นาจำปา แล้วกลับบ้าน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 3 คน และทราบว่าภรรยาตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
14 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น