Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7824 | รายที่ 7825 | รายที่ 7826 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7825 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่บ้านร่วมกับ มารดา และหลานสาว
4 ตุลาคม 2564 08.00 น.-20.00 น. เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
4 ตุลาคม 2564 20.30น. เลิกงาน กลับมาบ้านพักอาศัยร่วมกับมารดาและหลานสาว
5 ตุลาคม 2564 20.00น.-08.00 ของวันถัดไป เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 08.20น. เลิกงาน กลับมาบ้าน และไปดูแลสวนที่่ท้ายหมู่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 08.00น.-20.00 น. เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
7 ตุลาคม 2564 20.30น. เลิกงาน กลับมาบ้าน และไปดูแลสวนที่ท้ายหมู่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 20.00น-.08.00 ของวันถัดไป เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 08.20น. เลิกงาน กลับมาบ้าน และไปดูแลสวนที่ท้ายหมู่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 08.00น.-20.00 น. เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
9 ตุลาคม 2564 20.30 น. เลิกงาน กลับมาบ้าน พักอาศัยร่วมกับแม่และหลานสาว
10 ตุลาคม 2564 11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกับหลานชายที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และเพื่อน รวม3คน
10 ตุลาคม 2564 20.00 น.-.08.00 ของวันถัดไป เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
11 ตุลาคม 2564 08.20 น. เลิกงาน กลับมาพักผ่อนที่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. เวรปฏิบัติงานสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
12 ตุลาคม 2564 10.00 น. ออกเยี่ยมติดตามผู้เดินทางกลับจากเรือนจำ ในเขตบ้านดอนยาง
13 ตุลาคม 2564 14.00 น ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มาก
13 ตุลาคม 2564 15.00 น ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกมลาไสย แพทย์นัดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19
14 ตุลาคม 2564 13.00 น เข้ารับการตรวจ ตามนัดหมาย หาเชื้อโควิด19
14 ตุลาคม 2564 17.00 น ทราบผลการตรวจ พบเชื้อ
15 ตุลาคม 2564 13.00 น เข้ารับการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19 และ Admit
15 ตุลาคม 2564 13.00 น ทราบผลตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19 พบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น