Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7831 | รายที่ 7832 | รายที่ 7833 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7832 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8184


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4-6 ตุลาคม 2564 09.00-16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ตุลาคม 2564 09.00-11.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ตุลาคม 2564 11.00-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท เนื่องจากเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 ผลปกติ
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ LQ ต.กุดจิก
8-14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ LQ ต.กุดจิก
15 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่่โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
15 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ LQ ต.กุดจิก
16 ตุลาคม 2564 07.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-Co-V.2)
16 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น