Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7860 | รายที่ 7869 | รายที่ 7870 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7869 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดตามตัว
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ตุลาคม 2564 08.00น.-20.00 น. ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย
4 ตุลาคม 2564 20.30 น. กลับบ้านพักโดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
5 ตุลาคม 2564 20.00 น.- 08.00น.ของวันถัดไป ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7825
6 ตุลาคม 2564 08.20น. กลับบ้านพัก โดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
6 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน อาศัยอยู่กับภรรยา ช่วงเย็นไปนาท้ายหมู่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 08.00น.-20.00 น. ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7825
7 ตุลาคม 2564 20.30 น. กลับบ้านพักโดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
8 ตุลาคม 2564 20.00 น.- 08.00น.ของวันถัดไป ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7825
8 ตุลาคม 2564 08.20น. กลับบ้านพัก โดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
9 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน หยุดงาน อาศัยอยู่กับภรรยา ช่วงเย็นไปนาท้ายหมู่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 08.00น.-20.00 น. ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7825
10 ตุลาคม 2564 20.20 น. เลิกงาน กลับบ้านพัก โดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
11 ตุลาคม 2564 20.00 น.- 08.00น.ของวันถัดไป ปฏิบัติงานเวรสายตรวจในพื้นที่ตำบลกมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7825
12 ตุลาคม 2564 08.10น. กลับบ้านพัก โดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ดูแลนาข้าว โดย ผู้ป่วย อาศัยอยู่กับภรรยา
14 ตุลาคม 2564 17.00 น. ทราบผลเพื่อนร่วมงาน ติดเชื้อโควิด-19
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
16 ตุลาคม 2564 10.00 น. ทราบผล พบเชื้้อโควิด-19
16 ตุลาคม 2564 18.00 น. เข้ารับการรักษาตัว โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น