Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7880 | รายที่ 7881 | รายที่ 7888 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7881 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ต.ค.2564 09.00-18.00 น. - อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7857 และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8303 มาเล่นที่บ้าน
9-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
11 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ไปด้วยกัน 6 คน พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7857
12-15 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
16 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ไปด้วยกัน 4 คน
17 ต.ค.2564 08.00 น. - เริ่มมีอาการไอ
17 ต.ค.2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ
17 ต.ค.2564 10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น