Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7905 | รายที่ 7907 | รายที่ 7908 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7907 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีประวัติเดินทางไปยังที่ที่มีคนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน (ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด 3 คนรวมผู้ป่วย)
21 กันยายน 2564 14.30 น. - เดินทางพร้อมญาติ (ผลตรวจพบเชื้อ) ไปทานส้มตำที่ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
23 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
23 กันยายน 2564 21.00-03.00 น. - เดินทางไปบ้านญาติที่ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถส่วนตัว หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
24 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
24 กันยายน 2564 17.00-21.00 น. - เดินทางไปบ้านญาติที่ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถส่วนตัว หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 09.30 น. - เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมญาติ 3 คน
25 กันยายน 2564 11.00-11.40 น. - แวะทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพาซ่า จ.ขอนแก่น
25 กันยายน 2564 12.45 น. - เดินทางไปส่งญาติที่สนามบินขอนแก่น
25 กันยายน 2564 14.00-16.00 น. - รับประทานชาบูที่ร้าน ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - แวะไปหาเพื่อนที่ ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
28 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางไปบ้านญาติที่ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถส่วนตัว หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
29-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน (ญาติแจ้งว่ารู้สึกไม่สบายเหมือนจะเป็นไข้)
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หลังจากนั้นจึงติดต่อแจ้งขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี เนื่องจากมีความกังวลใจกลัวติดเชื้อ เพราะญาติก็มีอาการและได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก (จนท.รพ.สต.หนองหิน นัดตรวจที่รพ.หนองกุงศรี วันที่ 3 ต.ค.64)
3 ตุลาคม 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR -เข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ รับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น