Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7947 | รายที่ 7949 | รายที่ 7950 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7949 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7905


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กันยายน 2564 07.00-16.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7941,7950) ไม่ได้ออกไปไหน
23 กันยายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานต้อนรับปลัดที่เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
24-25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและลูกสาวไปเล่นบ้านเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7905) ที่บ้านดงสวรรค์ ม.6 ต.ดงสมบูรณ์
27 กันยายน 2564 07.00-10.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน(3คน)เริ่มมีไข้
27 กันยายน 2564 10.00-10.30 น. ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.สต.ดงสมบูรณ์ (สวมแมสตลอดเวลา)
27 กันยายน 2564 10.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน
29 กันยายน 2564 07.00-12.00 น. ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมันสำปะหลัง (5คน)
29 กันยายน 2564 12.00 น. รู้สึกวิงเวียน และปวดศรีษะจึงกลับมาพักที่บ้าน
30 กันยายน 2564 07.00-17.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านเพื่อน ม.2 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 07.00-18.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านเพื่อน ม.2 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท
3 ตุลาคม 2564 07.00 -10.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยพาลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7941) มาขอรับบริการที่ รพ.สต.ดงสมบูรณ์ จนท.แจ้งให้เข้าตรวจโควิด-19 เนื่องจากเพื่อนที่ บ้านดงสวรรค์ตรวจพบเชื้อโควิด-19
3 ตุลาคม 2564 12.00 -12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถนำส่ง ทต.ดงสมบูรณ์เข้าตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท
3 ตุลาคม 2564 12.30 น. ผู้ป่วยกลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 07.30 น. โรงพยาบาลท่าคันโท รายงานผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
4 ตุลาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น