Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7967 | รายที่ 7968 | รายที่ 7969 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7968 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งที่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจังหวัดมหาสารคาม (รายที่ 9,615)
27 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน มานอนเล่นบ้านเพื่อน ก่อนกลับแวะซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน
28 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน มาเล่นบ้านเพื่อนบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน แวะซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน
29 ก.ย. 2564 15.00-17.00 น. เล่นไฮโลที่บ่อนแห่งหนึ่งในบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 (เถียงนาทางไปวัดป่า) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน แวะซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน
1 ต.ค. 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ ได้รับแจ้งจากทาง SRRT อำเภอห้วยเม็ก ว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลเป็น Detected ให้ติดต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และให้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทันที
1 ต.ค. 2564 14.00 น. ได้รับคำสั่งแยกกักตัว และเข้ารับการแยกกักตัวที่ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่
3 ต.ค. 2564 11.00 น. ทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลห้วยเม็ก ลงพื้นที่ Swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยวิธี ATK ที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive
3 ต.ค. 2564 15.00 น. เข้ารับการการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ต.ค. 2564 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ต.ค. 2564 09.00 น. ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น