Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7968 | รายที่ 7969 | รายที่ 7973 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7969 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 54 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 - 25 ก.ย. 2564 00.00 - 00.00 น. นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (ช่วงเช้า-บ่าย ออกไปเก็บเห็ดที่ป่าในเขตตำบลคำใหญ่)
26 ก.ย. 2564 13.00-14.00 น. ไปขายเห็ดในวงไฮโล (มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจังหวัดมหาสารคาม รายที่ 9615) และได้มีการนั่งเล่น และในวงไฮโลจ้างไปแกงเห็ดให้กิน ที่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
27 - 30 ก.ย. 2564 00.00 - 00.00 น. นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (ช่วงเช้า-บ่าย ออกไปเก็บเห็ดที่ป่าในเขตตำบลคำใหญ่)
1 ต.ค. 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ ได้รับแจ้งจากทาง SRRT อำเภอห้วยเม็ก ว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลเป็น Detected ให้ติดต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และให้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทันที
1 ต.ค. 2564 14.00 น. ได้รับคำสั่งแยกกักตัว และเข้ารับการแยกกักตัวที่ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่
3 ต.ค. 2564 11.00 น. ทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลห้วยเม็ก ลงพื้นที่ Swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยวิธี ATK ที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive
3 ต.ค. 2564 15.00 น. เข้ารับการการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ต.ค. 2564 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ต.ค. 2564 09.00 น. ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น