Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8010 | รายที่ 8012 | รายที่ 8014 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8012 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 45 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7946


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 - 30 กันยายน 2564 06.00 น. ซื้อวัตถุดิบ/อาหารสด ที่ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ
24 - 30 กันยายน 2564 08.00 -18.00 น. เปิดร้านขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านทุกวัน
1 ตุลาคม 2564 08.00 -18.00 น. เปิดร้านขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 06.00 - 18.00 น.. ซื้อวัตถุดิบ/อาหารสด ที่ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ และเปิดร้านตามปกติ
3 ตุลาคม 2564 06.00 -14.30 น.. ซื้อวัตถุดิบ/อาหารสด ที่ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ
3 ตุลาคม 2564 14.30 น.. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สต.ขมิ้น ทราบผลเป็น Positive +
4 ตุลาคม 2564 08.00 -12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ
4 ตุลาคม 2564 12.00 - 18.00 น. เข้ากักตัวที่ศูนย์กักตำบลผาเสวย
5 ตุลาคม 2564 12.00 - 18.00 น. ทาง รพ.แจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผล พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น