Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8012 | รายที่ 8014 | รายที่ 8016 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8014 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8040


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
4 ตุลาคม 2564 15.30 น. อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน ผู้ป่วยอยู่บ้านใกล้กันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8040 เนื่องจากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8040 จึงได้รับการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ
4 ตุลาคม 2564 1ุ8.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
5 ตุลาคม 2564 1ุ3.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 09.30 น. รพ.กมลาไสยแจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น