Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8014 | รายที่ 8016 | รายที่ 8017 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8016 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 59 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 - 29 กันยายน 2564 07.30 -18.00 น. ทำกิจวัตรประจำวันที่ทุ่งนา และพักอาศัยอยู่ที่ทุ่งนา
30 กันยายน 2564 07.30 -15.30 น. เดินทางไปสถานควบคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับญาติ 3 คน
30 กันยายน 2564 15.30 - 18.00 น. พักอาศัยอยู่ที่ทุ่งนา
1-2 ตุลาคม 2564 07.00 - 18.00 น. ทำกิจวัตรประจำวันที่ทุ่งนา และพักอาศัยอยู่ที่ทุ่งนา
3 ตุลาคม 2564 06.00 -12.00 น. มีอาการไข้ ไอ เดินทางมารักษาที่ รพ.สมเด็จ
3 ตุลาคม 2564 14.00 - 15.30 น. ทาง รพ.สมเด็จ ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผล Positive +
4 ตุลาคม 2564 08.30 -12.00 น. ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ และเข้ากักตัวที่ศูนย์กักตำบลผาเสวย
5ตุลาคม 2564 09.00 -18.00 ทาง รพ.โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารักษาตัวที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น