Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8027 | รายที่ 8029 | รายที่ 8032 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8029 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 20 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8040


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่พักบ้านตำบลหนองแปน แม่เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ มาเยี่ยมผู้ป่วย
1 ตุลาคม 2564 11.00 - 16.00 น. เดินทางไปบ้านย่า ที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
1 ตุลาคม 2564 18.00 น. เดินทางกลับถึงบ้านตำบลหนองแปน
1 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
4 ตุลาคม 2564 15.30 น. อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน และได้เดินทางไปบ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8040 จึงได้รับการตรวจATK โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อโควิด-19
4 ตุลาคม 2564 18.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ที่รพ.กมลาไสย
5 ตุลาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยรับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย
ุ6 ตุลาคม 2564 09.30 น. รพ.กมลาไสย แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น