Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8045 | รายที่ 8046 | รายที่ 8047 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8046 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 1 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8016


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 08.00 - 18.00 น. อยู๋บ้าน/ กิจวัตรประจำวันอยู่กับผู้ป่วยรายที่ 8022 (มารดา)
4 ตุลาคม 2564 08.00 -11.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
4 ตุลาคม 2564 11.00 -18.00 น. เข้ารับการกักตัวที่ศูนย์กักตำบลผาเสวย
5 ตุลาคม 2564 09.00 - 15.30 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ผล พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น