Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8054 | รายที่ 8055 | รายที่ 8056 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8055 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายที่ 8045


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
27 กันยายน 2564 10.00-11.30 น. - ไปจับปลา ตามทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 05.00-19.00 น. - เฝ้าร้านที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จแทนมารดาพร้อมสามีและลูก
2-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (ผลตรวจบิดาสามีพบเชื้อโควิด-19)
6 ตุลาคม 2564 10.30-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ( รอผล)
07 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น