Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8065 | รายที่ 8066 | รายที่ 8067 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8066 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายที่ 8045


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 05.00 - 19.00 น. - อยู่ร้านแทนมารดาที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จกับภรรยาและลูก
2-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน(ผลตรวจบิดาพบเชื้อโควิด-19)
6 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น