Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8066 | รายที่ 8067 | รายที่ 8070 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8067 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รายที่ 8045


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-29 กันยายน 2564 05.00 - 19.00 น. - อยู่ร้านที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการเป็นหวัด ปวดตามร่างกาย
1-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / สามีเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
ุ6 ตุลาคม 2564 09.30-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (สามีตรวจพบเชื้อโควิด-19)
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น