Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8111 | รายที่ 8112 | รายที่ 8113 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8112 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
1-4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ (มารดาตรวจพบเชื้อโควิด-19)
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน กับยาย และเพื่อน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน กับยาย เริ่มมีอากอาร ไข้ ไอ เจ็บคอ
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผล RT-PCR ยืนยัน พบเชื้อ โควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น