Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8120 | รายที่ 8121 | รายที่ 8122 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8121 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 56 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-25 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (ช่วงเช้า-บ่าย ออกไปเก็บเห็ดที่ป่า)
26 ก.ย. 2564 13.00-14.00 น. ไปขายเห็ดในวงไฮโล (มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจังหวัดมหาสารคาม รายที่ 9,615) และได้มีการนั่งเล่น และในวงไฮโลจ้างไปแกงเห็ดให้กิน ที่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
27-30 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (ช่วงเช้า-บ่าย ออกไปเก็บเห็ดที่ป่า)
1 ต.ค. 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ ได้รับแจ้งจากทาง SRRT อำเภอห้วยเม็ก ว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลเป็น Detected ให้ติดต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และให้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทันที
1 ต.ค. 2564 14.00 น. ได้รับคำสั่งแยกกักตัว และเข้ารับการแยกกักตัวที่ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่
3 ต.ค. 2564 11.00 น. ทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลห้วยเม็ก ลงพื้นที่ Swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยวิธี ATK ที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Negative
6 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ LQ ทต.คำใหญ่ เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ในช่วงเช้า
7 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
8 ต.ค. 2564 09.00 น. ผลเป็น Detected เข้ารับการการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น