Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8131 | รายที่ 8132 | รายที่ 8133 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8132 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ครูอัตราจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20- 22กันยายน2564 08.30 - 16.00 น. เข้าเวร และปฎิบัติงาน ร่วมกับ เพื่อนร่วมงาน 15 คน ที่ ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กห้วยโพธิ์
20- 22กันยายน2564 18.00 น. กลับมาพักที่บ้านในตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาศัย ร่วมกับ มารดา และบุตร 2 คน
23- 24กันยายน2564 ตลอดวัน พักที่ภูมิลำเนา หมู่ 7 ในตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาศัย ร่วมกับ มารดา และบุตร 2 คน
25กันยายน2564 09.00 เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
25กันยายน2564 13.00 น. เข้าเวร และปฎิบัติงาน ร่วมกับ เพื่อนร่วมงาน ที่ ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กห้วยโพธิ์
2ุ6- 29กันยายน2564 08.30 - 16.00 น. เข้าเวร และปฎิบัติงาน ร่วมกับ เพื่อนร่วมงาน 15 คน ที่ ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กห้วยโพธิ์
2ุ6- 29กันยายน2564 18.00 น. กลับมาพักที่บ้านในตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาศัย ร่วมกับ มารดา และบุตร 2 คน
30กันยายน2564 ตลอดวัน พักที่ภูมิลำเนา หมู่ 7 ในตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาศัย ร่วมกับ มารดา และบุตร 2 คน
1ตุลาคม2564 13.00 น. เดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสหัสขันธุ์ เนื่องจากได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อเป็นเพื่อนร่วมงาน
1ตุลาคม2564 18.00 น. ทราบผล รอบที่ 1 ไม่พบเชื้อ
2-5ตุลาคม2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกต อาการ ที่ ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กห้วยโพธิ์
6ตุลาคม2564 13.00 น. เดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รอบที่ 2 เนื่องจากได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อเป็นเพื่อนร่วมงาน
6ตุลาคม2564 18.00 น. ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ว่า พบเชื้อ
7ตุลาคม2564 08.00 น. เข้ารับการรักษาที่ภูมิลำเนา โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น