Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8137 | รายที่ 8139 | รายที่ 8140 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8139 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดท้ายทอย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-4 ต.ค. 64 07.00 -15.00 น. -เดินทางไปทำงานที่บริษัทกาฬสินธุ์ออโต้เซลส์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
3-4 ต.ค. 64 -เลิกงานเดินทางกลับบ้านพักในหมู่ที่9 บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการไอ
5 ต.ค. 64 -หยุดงานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 64 17.00 น. -ไปซื้อของใช้ส่วนตัวในร้านค้าชุมชนหมู่ที่9 ตำบลสามัคคี (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
5 ต.ค. 64 -กลับบ้านพักฯ
6 ต.ค. 64 07.00 น. -เดินทางไปทำงานที่บริษัทกาฬสินธุ์ออโต้เซลส์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
6 ต.ค. 64 08.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ผล Positive
6 ต.ค. 64 09.45 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 RT-PCR (Polymerase chain reaction) ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
6 ต.ค. 64 11.50 น. -เดินทางกลับบ้าน (เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
6 ต.ค. 64 13.00 น. -เข้ารับการกักตัวและรักษาตามอาการ ณ ห้องความดันลบ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
7 ต.ค. 64 09.00 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
7 ต.ค. 64 09.30 น. -เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น