Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8140 | รายที่ 8141 | รายที่ 8142 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8141 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 74 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8058


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 กันยายน 2564 06.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8058 มาดื่มสุราที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 06.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 14.00 น. เพื่อนบ้านมาเล่นด้วย(ไม่ได้สวมแมส)
2 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3-4 ตุลาคม 2564 06.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3-4 ตุลาคม 2564 14.00 น. เพื่อนบ้านมาเล่นด้วย(ไม่ได้สวมแมส)
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจโควิด-19 ที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 วัดบ้านกุงเก่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท ผล ATK พบเชื้อ
6 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 06.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (RARS-Co-V2)
7 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น