Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8144 | รายที่ 8145 | รายที่ 8147 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8145 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ เจ็บคอ
ประวัติเสี่ยง พี่ชายที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาด (เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง) มาอาศัยร่วมบ้านเดียวกัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 - 20 ก.ย. 2564 08.30 – 16.30 น. เรียนออนไลน์ที่บ้าน
16 - 20 ก.ย. 2564 16.30 – 18.30 น. ไปเตะตะกร้อที่สนามตระกร้อ บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด
21 - 22 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน
24 - 26 ก.ย. 2564 08.30 – 16.30 น. เรียนออนไลน์ที่บ้าน
24 - 26 ก.ย. 2564 16.30 – 18.30 น. ไปเตะตะกร้อที่สนามตะกร้อ บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด
27 ก.ย. 2564 07.40 – 13.50 น. ไปเยี่ยมแม่ที่โรงบาลฆ้องชัย
27 ก.ย. 2564 15.00 – 16.30 น. ไปเตะตะกร้อที่บ้านโคกประสิทธิ์ ตำบลโคกสะอาด
27 ก.ย. 2564 พี่ชายที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาด (เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง) มาอาศัยร่วมบ้านเดียวกัน
28 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน
28 ก.ย. 2564 14.00 – 15.30 น. พาแม่ไปเก็บค่าน้ำประปา บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด
29 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน เริ่มป่วย อาการมีไข้ เจ็บคอ
30 ก.ย. 2564 08.30 – 12.30 น. เรียนออนไลน์ที่บ้าน
30 ก.ย. 2564 13.00 – 14.30 น. ไปส่งงานที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
1 - 2 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน อาการป่วยไม่มีไข้ แต่ยังเจ็บคอ
3 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
3 ต.ค. 2564 17.40 – 18.20 น. ออกไปซ้อมตะกร้อ
4 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน
4 ต.ค. 2564 16.30 - 18.10 น. ไปเตะตะกร้อที่สนามตะกร้อ บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด
5 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน
5 ต.ค. 2564 16.30 – 17.40 น. ไปเตะตะกร้อที่สนามตะกร้อ บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด
5 ต.ค. 2564 17.50 – 19.00 น. ไปเตะบอลที่โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม บ้านหนองบัว หมู่ 11 ตำบลโคกสะอาด
6 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน เรียนออนไลน์ที่บ้าน
6 ต.ค. 2564 16.50 – 18.00 น. ไปเตะตะกร้อที่สนามตะกร้อโรงเรียนบ้านน้อยดอนข่า ตำบลโคกสะอาด
7 ต.ค. 2564 09.00 – 09.30 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.บ้านหนองบัว
7 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ต.ค. 2564 13.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น