Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8145 | รายที่ 8147 | รายที่ 8149 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8147 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 26 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8032 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน และออกไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนบ้าง
1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน
1 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับแฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8032 จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยป้าโดยรถจักรยานยนต์
2 - 5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน มีบางวันออกไปทุ่งนาบ้างพร้อมกับแฟน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน และทราบว่าแฟน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8032 จังหวัดกาฬสินธุ์) ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
7 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
8 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น