Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8211 | รายที่ 8214 | รายที่ 8217 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8214 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยตำบลหนองแปน หมู่ 5 กับครอบครัว
1-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยตำบลหนองแปน หมู่ 5 กับครอบครัว
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านญาติ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน (ผู้ป่วยืนยันติดเชื้อโควิด-19)
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านญาติ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน (ผู้ป่วยืนยันติดเชื้อโควิด-19) และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น ผลไม่พบเชื้อ
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแปน หมู่ 5 กับครอบครัว
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแปน หมู่ 5 เริ่มมีอาการเจ็บคอ
8 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. แจ้งผล RT-PCR ยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น