Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8228 | รายที่ 8231 | รายที่ 8233 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8231 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 2 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผุ้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้านกับมารดา ผู้ป่วยรายที่ 8358 ลูกสาว พี่ชาย
3 ตุลาคม 2564 07.00 - 07.30 น. ไปร้านค้าชุมชนกับมารดา
4-6 ตุลาคม 2564 07.00 - 07.30 น. พักอยู่บ้านกับมารดา ผู้ป่วยรายที่ 8358 ลูกสาว พี่ชาย
7 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลไม่พบสารพันธุกรรมโควิด-19
8- 16 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.30 น. กักตัวที่บ้าน กับพี่สาว พี่ชาย
17 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
18 ตุลาคม 2564 13.30 น. เข้ารักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลเข้ามารับ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น