Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8248 | รายที่ 8249 | รายที่ 8251 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8249 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อนผู้ป่วยรายที่7835 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
6-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก พักอาศัยด้วยกัน 4 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
6-7 ตุลาคม 2564 09.10 -09.20 น. ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท ทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7 ตุลาคม 2564 09.20-09.25 น. น้าชายผู้ป่วยรายที่8196 แวะมาซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 09.10 -09.20 น. ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
10 ตุลาคม 2564 09.30 น. ทราบผลการตรวจไม่พบพบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้านพัก
11-15 ตุลาคม 2564 09.30 น. กักตัวที่บ้านพัก
16-17 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ากักตัวที่จุดพักคอยตำบลท่าคันโท เนื่องจากเพื่อนผู้ป่วยรายที่7835 ตรวจพบเชื้อโควิด-19
18 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น