Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8273 | รายที่ 8276 | รายที่ 8279 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8276 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8276


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านและแม่(ผู้ป่วยรายที่ 7760)ไปส่งที่บ้านยายก่อนไปทำงาน
14 ตุลาคม 2564 10.00-12.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี ATK (ผลลบ)
ช่วงบ่าย - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARs-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น