Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8290 | รายที่ 8292 | รายที่ 8296 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8292 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 60 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7853(ลูกเขย)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / ผู้ป่วยรายที่ 7853(ลูกเขย) กลับมาหาที่บ้านระหว่างกักตัว(ผลแลป-Inconclusive)
11-12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / เริ่มมีอาการไอแห้งแห้ง ปวดศีรษะ
14-15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทอผ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / ลูกเขยตรวจพบเชื้อโควิด19 ผู้ป่วยรายที่ 7853 (กลุ่มเสี่ยงตลาดสดสมเด็จ)
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
19 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ (มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น