Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8297 | รายที่ 8298 | รายที่ 8299 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8298 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 76 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ไม่มี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 ต.ค 64 ช่วเย็น ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8400 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
10-11 ต.ค 64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
12 ต.ค 64 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี ATK ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นลบ (กลับมากักตัวที่บ้าน)
13-17 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
18 ต.ค.64 ช่วงเช้า เริ่มมีอาการไอ น้ำมูก (กักตัวที่บ้าน)
18 ต.ค 64 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 (กลับมากักตัวที่บ้านรอผลตรวจ)
19 ต.ค.64 09.30 รพ.ห้วยเม็กรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น