Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8299 | รายที่ 8300 | รายที่ 8301 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8300 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. 64 08.00-17.00น. ไปทำงานก่อสร้างที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน มีการสัมผัสผู้ป่วยด้วยการพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
28-30 ก.ย.64 08.00-17.00น. ไปทำงานก่อสร้างที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน มีการสัมผัสผู้ป่วยด้วยการพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
1-3 ต.ค.64 08.00-17.00น. ไปทำงานก่อสร้างที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน มีการสัมผัสผู้ป่วยด้วยการพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และทราบผลตรวจของหลาน(รายที่7940) มีผลพบเชื้อโควิด
4 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4 ต.ค.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผลไม่พบเชื้อ จึงได้กลับบ้านและกักตัว
5-6 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ
8 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
8 ต.ค.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจ RT-PCR จึงได้กลับบ้านรอผล
9 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
10 ต.ค.64 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น