Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8300 | รายที่ 8301 | รายที่ 8302 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8301 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและไปทำงานที่ทุ่งนา
1-3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ทุ่งนา และเลี้ยงวัว
4 ต.ค.64 08.00-17.00น. ไปทำงานที่ทุ่งนา และเลี้ยงวัว
4 ต.ค.64 17.00น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8033 ไปทักทายด้วยการพูดคุยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5 ต.ค.64 08.00-17.00น. ไปทำงานที่ทุ่งนา และเลี้ยงวัว
5 ต.ค.64 17.00น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8033 ไปทักทายด้วยการพูดคุยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
6-7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ทุ่งนา และเลี้ยงวัว
8 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านและไปทำงานที่ทุ่งนา
8 ต.ค.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี
9 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่ทุ่งนาคนเดียว
10 ต.ค.64 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น